Fresh Market 2017

Spotkanie dostawców i kupców owoców i warzyw
Dni do wydarzenia: 208
21 września 2017
21 września 2017 Mazurkas Conference Centre , Ożarów Mazowiecki
 • 160 firm z 15 krajów
 • spotkania biznesowe
 • zespół ekspertów
 • sieci handlowe
21 września 2017 21 września 2017 Mazurkas Conference Centre , Ożarów Mazowiecki

arrow_wdowiedz się więcej

Regulamin Fresh Market

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Fresh Market 2016 Busines Meetings & Retail Center, zwana dalej Imprezą odbywa się 23 września 2016 r. w obiekcie Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Biuro Organizatora: Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, tel. +48 22 721 60 62, www.freshmarket.com.pl
 2. Organizatorem jest firma KJOW Sp. z o.o. , Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, NIP PL1181976336, KRS 0000321131 reprezentowana przez portal www.fresh-market.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do przygotowania Imprezy, na którą składają się: wykłady w ramach Forum, spotkania  z wystawcami Kupieckiego Centrum Handlu (KCH), strefa VIP. Impreza trwa od godziny 9:00 do 18:00.
 4. Wykłady w ramach Forum odbywają się wg Programu Forum publikowanego na stronie internetowej Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji odnośnie programu Imprezy.  
 5. Organizator udostępnia Uczestnikom możliwość spotkań z przedstawicielami wystawców KCH. Nie gwarantuje stałego przebywania na stoiskach w KCH przedstawicieli wystawców od początku Imprezy do jej zakończenia. Organizator nie decyduje o kolejności spotkań, ich długości oraz nie bierze odpowiedzialności za wyniki rozmów prowadzonych na stoiskach w KCH.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Imprezy: przerwa kawowa, lunch oraz bufet. 
  Oddzielnym elementem Imprezy jest wieczorny bankiet, odbywający się w godzinach 19:30 – 1:00. W celu wzięcia udziału w bankiecie chętni uczestnicy zobowiązani są wypełnić odpowiedni formularz i dokonać odpowiedniej opłaty w trakcie rejestracji uczestnictwa.
 7. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator: firma KJOW Sp. z o.o. , Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, NIP 1181976336, KRS 0000321131 reprezentowana przez portal www.fresh-market.pl,
  2. Rejestrujący: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika lub uczestników oraz dokonująca wyboru pakietu uczestnictwa, 
  3. Reklamodawca: Rejestrujący, który wykupił usługi reklamowe zgodnie, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  4. Uczestnik: osoba fizyczna zgłoszona w ramach danego pakietu uczestnictwa przez Rejestrującego,
 8. Zgłoszenie swojego uczestnictwa we Fresh Market 2016 jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.01.2016 roku.

§ 2. Zgłoszenie udziału 

 1. W celu dokonania zgłoszenia udziału w Imprezie wymagane jest kompletne wypełnienie formularzy systemu rejestracji on-line znajdujących się na stronie http://form.freshmarket.com.pl/login.php?lang=pl
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu 21 września 2016 roku.
 3. Rejestrujący zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza. Dane muszą być zgodne z rzeczywistymi danymi firmy/ Uczestnika. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego. Organizator zobowiązuje się do utajnienia wszystkich informacji  (danych) uzyskanych od rejestrującego, za wyłączeniem danych przeznaczonych do wpisu w katalogu imprezy o którym mowa w punkcie 2.10. 
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 6. Koszt uczestnictwa określa załącznik nr 1. Rejestracja więcej niż 1 Uczestnika daje Rejestrującemu prawo  na uzyskanie rabatu 10% od całkowitego kosztu wybranego pakietu.
 7. Rejestrującym się w terminie promocyjnym (do 31 lipca) przysługuje rabat 20% do każdego kupowanego pakietu uczestnictwa. Rabaty z paragrafu 2.6 i 2.7 nie sumują się.
 8. Rejestrujący ma do wyboru 2 pakiety uczestnictwa: Standard i Premium. Pakiet standard uwzględnia dostęp do: części wykładowej (Forum), spotkań z wystawcami KCH, wstęp na teren strefy VIP, uczestniczenie w lunchu oraz korzystanie z przerw kawowych i bufetu, o których mowa w punkcie 1.6 niniejszego Regulaminu. Pakiet Premium uwzględnia elementy zawarte w pakiecie standard oraz dodatkowo uczestnictwo w wieczornym bankiecie w Hotelu Mazurkas. Uczestnictwo w bankiecie jest możliwe tylko w przypadku wykupienia pakietu Premium i poniesienia całego kosztu tego pakietu.
 9. Rejestrujący może rozszerzyć pakiet Standard do pakietu Premium dla każdej z rejestrowanych osób. W tym celu zobowiązany jest przekazać pisemnie taką informację do biura Organizatora w terminie do 30 dni przed konferencją i opłacić kwotę wynikającą z różnicy w kosztach. W przypadku zgłoszenia po terminie, organizator nie gwarantuje możliwości udziału dodatkowych osób w Bankiecie.
 10. Rejestrujący ma obowiązek bezpłatnego dodania informacji o swojej firmie do katalogu Imprezy w ramach wpisu podstawowego, który uwzględnia następujące informacje:  nazwę firmy, adres pocztowy, opis do 100 znaków, w terminie do 31.08.2015.
 11. Rejestrującemu przysługuje prawo dodania odpłatnego wpisu pełnego firmy (wg stawek określonych w załączniku  nr 1) do katalogu Imprezy. Wpis rozszerzony: uwzględnia nazwę firmy, adres pocztowy, dane osoby kontaktowej, numer telefonu, adres email, adres strony internetowej, opis do 500 znaków.
 12. Warunkiem dodania wpisu do katalogu jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa, odpowiedniego wypełnienia rubryk i wyrażenie zgody na publikację danych. W przypadku wypełnienia formularza w terminie późniejszym niż 40 dni przed konferencją organizator nie gwarantuje umieszczenia wpisu w katalogu Imprezy.
 13. Po zakończeniu rejestracji organizator wysyła informację potwierdzającą dopełnienie formalności rejestracyjnych wraz z fakturą. 
 14. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje w dniu Imprezy torbę z materiałami konferencyjnymi oraz identyfikator do każdego wykupionego pakietu. W przypadku pakietu Premium do identyfikatora zostanie dołączone także nie imienne pojedyncze zaproszenie na bankiet.

  § 3.Usługi reklamowe

 1.  W celu wykupienia usług reklamowych należy wysłać odpowiednie zgłoszenie w formularzu rejestracji on-line http://form.freshmarket.com.pl/login.php?lang=pl , lub skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem tel. +48 22 721 60 62. 
 2. Dostępne formy usług reklamowych oraz cennik zawarte są w załączniku nr 3.
 3. Możliwość wyboru powierzchni reklamowej związana jest z kolejnością zgłoszeń. Reklamodawca może dokonać rezerwacji powierzchni reklamowej do 50 dnia przed konferencją i zobowiązany jest uiścić opłatę w tym terminie. 
 4. Reklamodawca zobowiązuje się do nadesłania w terminie materiałów graficznych do publikacji w katalogu zgodnych z dokonanym zamówieniem oraz z wymaganiami technicznymi organizatora (załącznik nr 3). Materiał graficzny powinien zostać dostarczony na płycie CD do biura organizatora lub wstawiony na wskazany adres ftp. W przypadku nie dostarczenia wzorca proof Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji związanych z kolorem druku.
 5. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań organizator ma prawo odmówić publikacji reklamy. 
 6. Reklamodawca zobowiązuje się dostarczyć ulotki, foldery i katalogi (z przeznaczeniem do materiałów konferencyjnych) w terminie do 10 dni przed Imprezą. Organizator nie gwarantuje kolportażu materiałów reklamowych w przypadku dostarczenia ich po tym terminie.
 7. Banery wielkoformatowe przeznaczone do zainstalowania w pomieszczeniach Hotelu Mazurkas powinny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 3. W przypadku nie spełnienia przez reklamodawcę wymagań technicznych, organizator ma prawo odmówić wykonania usługi. Odpowiedzialnym za zawieszenie i demontaż banerów jest Hotel Mazurkas.  
 8. Prelekcja płatna na Forum trwa 10 minut, i jej cenę określa załącznik nr 3 . Reklamodawca wskazuje prelegenta i tematykę wykładu w terminie do 30 lipca. W przypadku przekroczenia długości wyznaczonego czasu prelekcji, organizator ma prawo żądać dopłaty za przedłużoną prelekcję proporcjonalnie do wykorzystanego dodatkowo czasu.
 9. W przypadku chęci wykorzystania przez Reklamodawcę niestandardowej formy reklamy tzn. nie opisanej przez Regulamin i załączniki, Reklamodawca powinien zgłosić się do Organizatora.
 10. Zabronione jest rozkładanie ulotek reklamowych, folderów i katalogów oraz innych elementów pełniących funkcję reklamy na terenie całego obiektu konferencyjnego bez uzgodnienia z Organizatorem.

§ 4.Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Imprezie wg stawek ustalonych przez Organizatora. Opłaty dokonuje się podczas rejestracji uczestnictwa on-line, w trakcie którego jest generowana faktura za zamawianą usługę. 
 2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem po skontaktowaniu się z biurem organizatora. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze. W sprawach płatności należy kontaktować się z biurem księgowym Organizatora: tel. +48 22 721 60 65.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez organizatora terminie promocyjnym (paragraf 2.7). 
 4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału. 
 5. W przypadku zwłoki w płatnościach wynikających z niniejszego Regulaminu, naliczane będą odsetki w podwójnej wysokości stopy odsetek ustawowych. 
 6. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Imprezie 

§ 5. Ochrona i sprzątanie

 1. Za ogólną ochronę obiektu konferencyjnego odpowiada Hotel Mazurkas jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za  mienie oraz rzeczy Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników  i spowodowane siła wyższą.
 3. Nad bezpieczeństwem Uczestników na terenie hotelu oraz terenu Imprezy nadzór sprawować będzie służba ochrony zatrudniona przez Hotel Mazurkas. 
 4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody organizatora.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania.

§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Imprezie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty. W celu uzyskania zwrotu Uczestnik zobowiązany jest przekazać pisemnie informację o wycofaniu się z udziału w Imprezie do biura organizatora na 30 dni przed Imprezą. W przypadku zgłoszeń nadesłanych po tym terminie Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. 
 2. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał rejestracji. W tym celu musi przekazać pisemnie do biura organizatora  dane nowych Uczestników w terminie do 7 dni przed Imprezą. Informacja przekazana po tym terminie może nie być uwzględniona przez Organizatora.

§ 7.Reklamacje

 1. Ewentualne roszczenia Uczestników w stosunku do Organizatora należy zgłosić w formie pisemnej listem poleconym w ciągu 7 dni od daty zakończenia Imprezy. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje Uczestnika wynikłe z realizacji umowy nie upoważniają Uczestnika do opóźnienia przekazania  należności w całości lub w części. 
 3. Wszelkie reklamacje Uczestników Imprezy wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Fresh Market 2016 jest KJOW Sp. z o.o.  
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Imprezie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  1. ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.

§ 9.​ Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy Imprezy mają możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu Hotelu Mazurkas na czas trwania Imprezy. Po wjeździe na teren parkingu należy pobrać kartę  przy bramce wjazdowej. Przed opuszczeniem parkingu kartę należy skasować w recepcji hotelowej.  Bezpłatne parkowanie obowiązuje  od godziny 5:00 25.09.2015 do godziny 1:00 24.09.2016. Za samochody pozostawione na parkingu hotelowym poza określonymi w regulaminie godzinami, właściciele są zobowiązani samodzielnie zapłacić.
 2. Organizator nie dokonuje rezerwacji noclegu i nie ponosi kosztów z nią związanych. Uczestnicy Imprezy mogą samodzielnie dokonać rezerwacji w Hotelu Mazurkas i uzyskać specjalny rabat. Warunkiem uzyskania zniżki jest podanie hasła „Fresh Market”. Za udzielenie zniżek odpowiedzialny jest Hotel Mazurkas. 
 3. Koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu Fresh Market, organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z terenu Imprezy, przez służby porządkowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Imprezy. W przypadku, gdy Impreza nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Imprezie.  
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy. 
Partnerzy
Live Chat