Fresh Market 2018

Spotkanie dostawców i kupców owoców ,warzyw i kwiatów
Dni do wydarzenia: 214
27 września 2018
Mazurkas Conference Centre,
Ożarów Mazowiecki
 • 200 firm z 17 krajów
 • spotkania biznesowe
 • zespół ekspertów
 • sieci handlowe
27 września 2018 Mazurkas Conference Centre,
Ożarów Mazowiecki

arrow_w27 września 2018

Regulamin konkursu

Fresh Market Award - Produkt Roku 2018

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Konkurs "FRESH MARKET AWARD - PRODUKT ROKU 2017 - zwany dalej "Konkursem", podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 
 2. Konkurs prowadzony jest na stronie www.fresh-market.pl oraz podczas Fresh Market 2017 w dniu 21 września 2018. 

§ 2. Organizator 

 1. Organizatorem konkursu jest KJOW, z siedzibą przy  ul.Marii 17/25, 05-803 Pruszków zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000136632, zwany dalej „Organizatorem”. 
 2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

§ 3. Cel Konkursu 

 1. Celem Konkursu jest wybór produktów i innowacji w branży owocowo - warzywnej, które znajdą największe uznanie czytelników portalu www.fresh-market.pl oraz uczestników Konferencji Fresh Market 2018. Wyniki Konkursu będą oddawać wyłącznie preferencje jego uczestników. 

§ 4. Czas trwania Konkursu 

 1. Konkurs trwa w okresie od 01 lipca  2018 r. do 27 września 2018 r.

§ 5. Zgłoszenie produktu 

 1. Produkty do Konkursu „Fresh Market Award – Produkt Roku 2018” mogą zgłaszać uczestnicy Fresh Market.
 2. Warunkiem zgłoszenia produktu do Konkursu jest uprzednie wypełnienie formularza rejestracyjnego potwierdzającego udział w Konferencji Fresh Market. 
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa produkt zgłoszony do konkursu przez rezygnującego uczestnika traci prawo do udziału w Konkursie, co nie zwalnia zgłaszającego z całkowitej opłaty za udział w konferencji.
 4. Produkty do Konkursu mogą zgłaszać firmy produkcyjne, dystrybucyjne oraz firmy oferujące usługi dla branży owocowo-warzywnej. 
 5. Kandydującym produktem mogą być owoce i warzywa jako nowe odmiany lub znane na rynku, lecz proponowane w nowych odsłonach; opakowania, sprzęt techniczny lub usługi dla branży. 
 6. Produkt zgłoszony do Konkursu musi być obecny na rynku europejskim w danym roku kalendarzowym. 
 7. Firmy zgłaszają produkty wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.freshmarket.com.pl
 8. Produkt należy przedłożyć do Konkursu w okresie od 1 lipca do 25 sierpnia. 
 9. Jedna firma może zgłosić najwyżej jeden produkt. 
 10. Zgłoszenie powinno zawierać: 
  1. nazwę produktu, 
  2. nazwę firmy, 
  3. krótki opis produktu (1800 znaków łącznie ze spacjami), 
  4. link do strony internetowej, gdzie znajduje się obszerniejszy opis produktu, 
  5. jedno lub kilka zdjęć, 
  6. krótkie uzasadnienie, dlaczego produkt zasługuje na miano „Fresh Market Award - Produktu Roku 2017”.  

§ 6. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie produktu 

 1. Rejestracja produktu do konkursu jest bezpłatna. 

§ 7. Kampania promocyjna

 1. Kampania promocyjna obejmuje: 
  1. Pełną informację o produkcie i firmie w języku polskim i angielskim (do 1800 znaków), wraz z fotografiami i danymi kontaktowymi, publikowaną w portalu www.freshmarket.com.pl (dział kandydatów do nagrody Fresh Market Award)
  2. Baner promujący nagrodę oraz kandydatów wyświetlany w portalu www.fresh-market.pl  
  3. Informacja o kandydujących produktach i firmach będzie promowana na stronie konferencji Fresh Market 
  4. Druk informacji oraz zdjęć każdego produktu i firmy w Folderze konferencyjnym Fresh Market 2017 
  5. Indywidualne stanowisko promocyjne w trakcie konferencji Fresh Market 2017, na którym eksponowane będą wszystkie kandydujące produkty 
  6. Newslettery wysyłane do użytkowników portalu z informacjami o kandydujących produktach 
  7. Mailingi wysyłane regularnie do redakcji prasy branżowej z informacjami o nagrodzie Fresh Market Award 2017 oraz o kandydujących produktach, a także o zwycięzcy po zakończeniu konkursu 

§ 8. Nominacja produktu do nagrody 

 1. Spośród zgłoszonych produktów kolegium redakcyjne wybierze do 10 produktów nominowanych do nagrody Fresh Market Award - Produkt Roku 2018. 
 2. Niezależnie od staranności jaką dołoży redakcja, nominacje będą - siłą rzeczy – subiektywne. Nikt nie może rościć pretensji o umieszczenie produktów na Liście Nominacji, albo o wykazany w wyniku Konkursu zakres preferencji produktu. 
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach, w czasopismach i portalach internetowych. 

§ 9. Zasady głosowania 

 1. Głosy na nominowane produkty można oddawać na stronie internetowej www.fresh-market.pl od 01 lipca  do 10 września 2017 oraz na Konferencji Fresh Market w dniu 27 września 2018. Głosy oddane na stronie www.fresh-market.pl  po terminie 10 września 2017 roku będą nieważne. 
 2. Lista nominowanych produktów będzie opublikowana od lipca na stronie www.fresh-market.pl  oraz www.freshmarket.com.pl
 3. Uczestnik może oddać tylko jeden głos. Przez oddanie ważnego głosu rozumie się wypełnienie formularza do głosowania na stronie www.freshmarket.com.pl oraz podczas Konferencji Fresh Market i wybranie jednego produktu. 
 4. Produkt, który zyska najwyższą ocenę w głosowaniu na stronie www.fresh-market.pl otrzyma Nagrodę Czytelników fresh-market.pl. Produkt, który zwycięży w głosowaniu podczas Konferencji Fresh Market 2018 otrzyma tytuł Fresh Market Award - Produkt Roku 2018.  

§ 10. Nagrody 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami na uroczystej gali, która odbywa się na Konferencji Fresh Market 2018. 
 2. Zwycięzca wybrany przez czytelników portalu fresh-market.pl otrzyma Nagrodę Czytelników portalu fresh-market.pl oraz pakiet reklamowy w portalu o wartości 1000 PLN. Zwycięzca wybrany przez uczestników Konferencji Fresh Market 2017 otrzyma tytuł Fresh Market Award - Produkt Roku 2018 oraz pakiet reklamowy w portalu o wartości 3 000 PLN. 
 3. Firmy będą miały prawo wykorzystywać logo „Fresh Market Award - Produkt roku 2018” w swoich materiałach marketingowych oraz posługiwać się tytułem „Fresh Market Award -Produkt Roku 2018 w odniesieniu do zwycięskiego produktu. 
 4. Zwycięskie produkty zostaną opisane na stronie www.fresh-market.pl oraz www.freshmarket.com.pl 
 5. Wszystkie niezbędne informacje publikowane będą w portalu www.freshmarket.com.pl 
 6. Wśród uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w głosowaniu rozlosowane zostaną nagrody. 
 7. Nagrody zostaną rozlosowane jedynie wśród osób, które zagłosowały zgodnie z niniejszym regulaminem, co oznacza, że: 
  1. dokonały oceny jednego produktu, 
  2. podały swoje dane adresowe oraz adres e-mail. 
 8. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu nagrodzonych uczestników głosowania zawiadomi drogą e-mail każdego nagrodzonego – wysyłając informację pod adres e-mail podany przy wypełnianiu formularza do głosowania – o zdobyciu nagrody, wzywając go do poświadczenia gotowości objęcia nagrody. W przypadku nieotrzymania poświadczenia zostanie wyłoniony kolejny nagrodzony. 
 9. Niespełnienie przez nagrodzonego aktu staranności rozumianego jako poświadczenie gotowości objęcia nagrody, a także nieodebranie jej w uzgodnionym terminie, zwalnia organizatora z obowiązku wydania nagrody, zaś roszczenia nagrodzonego z tytułu udziału w Konkursie tym samym wygasają. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników Konkursu i listy nagrodzonych na stronach internetowych www.fresh-market.pl oraz www.freshmarket.com.pl 

§ 11. Wyniki Konkursu

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.freshmarket.com.pl oraz www.fresh-market.pl 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzania akcji. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. 
 4. Treść tego regulaminu znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.freshmarket.com.pl 
 5. Reklamacje i korespondencję dotyczącą spraw związanych z Konkursem należy kierować do Organizatorów pod adresem: KJOW, ul.Marii 17/25, 05-803 Nadarzyn. 
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika. 
 7. Decyzja Organizatorów Konkursu w sprawie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 
Partnerzy
Live Chat