Regulamin Fresh Market

 

Regulamin Fresh Market

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Fresh Market 2020 Business Meetings & Retail Center, zwana dalej Imprezą odbywa się 01 października 2020 r. w obiekcie Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Biuro Organizatora: ul. Marii 17/25 , 05-803 Pruszków, tel. +48 22 721 60 62, www.freshmarket.com.pl
 2. Organizatorem jest firma KJOW Sp. z o.o. ul. Marii 17/25 , 05-803 Pruszków, NIP PL1181976336, KRS 0000321131 reprezentowana przez portal www.fresh-market.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do przygotowania Imprezy, na którą składają się: spotkania  z  Kupcami z sieci handlowych, wystawa stoisk. Impreza trwa od godziny 9:00 do 19:00.
 4. Organizator zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji odnośnie programu Imprezy.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie
 5. Organizator udostępnia Uczestnikom możliwość  spotkań z przedstawicielami maksymalnie 10( dziesięciu) sieci handlowych. Nie gwarantuje przybycia wszystkich kupców z sieci handlowych , którzy zapowiedzieli swój udział we Fresh Market oraz stałego przebywania kupców na stoiskach sieci handlowych,  od początku Imprezy do jej zakończenia. Organizator nie decyduje o kolejności spotkań, ich długości oraz nie bierze odpowiedzialności za wyniki rozmów prowadzonych z kupcami sieci handlowych.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w trakcie Imprezy: śniadanie, lunch, przerwa kawowa, lunch oraz cocktail dinner party. 
  Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator: firma KJOW Sp. z o.o. , ul. Marii 17/25 , 05-803 Pruszków, NIP 1181976336, KRS 0000321131 reprezentowana przez portal www.fresh-market.pl,
  2. Rejestrujący: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika lub uczestników, 
  3. Reklamodawca: Rejestrujący, który wykupił usługi reklamowe
  4. Uczestnik: osoba fizyczna zgłoszona w ramach danego pakietu uczestnictwa przez Rejestrującego,
 7. Zgłoszenie swojego uczestnictwa we Fresh Market 2020 jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.03.2020 roku.

§ 2. Zgłoszenie udziału 

 1. W celu dokonania zgłoszenia udziału w Imprezie wymagane jest kompletne wypełnienie formularzy systemu rejestracji on-line znajdujących się na stronie http://form.freshmarket.com.pl/login.php?lang=pl
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu 27 września 2020 roku.
 3. Rejestrujący zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełniania formularza. Dane muszą być zgodne z rzeczywistymi danymi firmy/ Uczestnika. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Rejestrującego. Organizator zobowiązuje się do utajnienia wszystkich informacji  (danych) uzyskanych od rejestrującego, za wyłączeniem danych przeznaczonych do wpisu w Folderze Imprezy. 
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 6. Koszt uczestnictwa wynosi:

 

Okres zgłoszenia

Uczestnicy z Polski (z polskim NIP) (*2)

Uczestnicy

W okresie do 31.07.2020 r.

1580 zł netto

490 EUR

po 31.07.2020 r

1780 zł netto

590 EUR

 

 1. Cena obejmuje :  spotkania z kupcami z maksymalnie 10 (dziesięciu) sieci handlowych, materiały konferencyjne , śniadanie, lunch, przerwa kawowa, cocktail dinner party
 2. (*2) Ilość miejsc ograniczona.

 

                                         § 3.Usługi reklamowe

 1.  W celu wykupienia usług reklamowych należy wysłać odpowiednie zgłoszenie w formularzu rejestracji on-line http://form.freshmarket.com.pl/login.php?lang=pl , lub skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem tel. +48 22 721 60 62. 
 2. Możliwość wyboru powierzchni reklamowej związana jest z kolejnością zgłoszeń. Reklamodawca może dokonać rezerwacji powierzchni reklamowej do 30 dnia przed konferencją i zobowiązany jest uiścić opłatę w tym terminie. 
 3. Reklamodawca zobowiązuje się do nadesłania w terminie materiałów graficznych do publikacji w katalogu zgodnych z dokonanym zamówieniem oraz z wymaganiami technicznymi organizatora (załącznik nr 3). Materiał graficzny powinien zostać dostarczony pocztą email do Organizatora. W przypadku nie dostarczenia wzorca proof Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji związanych z kolorem druku.
 4. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań organizator ma prawo odmówić publikacji reklamy. 
 5. Reklamodawca zobowiązuje się dostarczyć ulotki, foldery i katalogi (z przeznaczeniem do materiałów konferencyjnych) w terminie do 10 dni przed Imprezą. Organizator nie gwarantuje kolportażu materiałów reklamowych w przypadku dostarczenia ich po tym terminie.
 6. Banery wielkoformatowe przeznaczone do zainstalowania w pomieszczeniach Hotelu Mazurkas powinny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 3. W przypadku nie spełnienia przez reklamodawcę wymagań technicznych, organizator ma prawo odmówić wykonania usługi. Odpowiedzialnym za zawieszenie i demontaż banerów jest Hotel Mazurkas.  
 7. W przypadku chęci wykorzystania przez Reklamodawcę niestandardowej formy reklamy tzn. nie opisanej przez Regulamin i załączniki, Reklamodawca powinien zgłosić się do Organizatora.
 8. Zabronione jest rozkładanie ulotek reklamowych, folderów i katalogów oraz innych elementów pełniących funkcję reklamy na terenie całego obiektu konferencyjnego bez uzgodnienia z Organizatorem.
 9. Wystawcy  przysługuje prawo do zmiany zakresu zamówienia zawartego w Formularzu Usług Reklamowych Fresh Market 2020 pod warunkiem, że zmiana zostanie przedstawiona Organizatorowi na piśmie nie później niż na 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W takim wypadku Organizator zobowiązuje się do przyjęcia zmiany zamówienia oraz wypłaty Wystawcy różnicy w cenie nie później niż w terminie 15 dni od daty zakończenia imprezy. Jeżeli wartość nowego zamówienia jest wyższa niż wartość poprzedniego, Wystawca zobowiązuje się do zapłaty różnicy w cenie w terminie określonym na wystawionej fakturze VAT.
 10.  Jeżeli anulowanie zamówienia zawartego w Formularzu Usług Reklamowych Fresh Market 2020 nastąpi na mniej niż 15 dni przed datą rozpoczęcia targów, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty określonej w Formularzu.

§ 4.Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Imprezie wg stawek ustalonych przez Organizatora. Opłaty dokonuje się podczas rejestracji uczestnictwa on-line, w trakcie którego jest generowana faktura za zamawianą usługę. 
 2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem po skontaktowaniu się z biurem organizatora. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze. W sprawach płatności należy kontaktować się z biurem księgowym Organizatora: tel. +48 22 721 60 62.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez organizatora terminie promocyjnym (paragraf 2.6) i opłacić fakturę zgodnie z ukazanym w fakturze terminem płatności. 
 4. W przypadku zwłoki w płatnościach wynikających z niniejszego Regulaminu, naliczane będą odsetki w podwójnej wysokości stopy odsetek ustawowych. 
 5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Imprezie 

§ 5. Ochrona i sprzątanie

 1. Za ogólną ochronę obiektu konferencyjnego odpowiada Hotel Mazurkas jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za  mienie oraz rzeczy Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników  i spowodowane siła wyższą.
 3. Nad bezpieczeństwem Uczestników na terenie hotelu oraz terenu Imprezy nadzór sprawować będzie służba ochrony zatrudniona przez Hotel Mazurkas. 
 4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody organizatora.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania.

§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Imprezie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty. W celu uzyskania zwrotu Uczestnik zobowiązany jest przekazać pisemnie informację o wycofaniu się z udziału w Imprezie do biura organizatora na 30 dni przed Imprezą. W przypadku zgłoszeń nadesłanych po tym terminie Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. 
 2. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał rejestracji. W tym celu musi przekazać pisemnie do biura organizatora  dane nowych Uczestników w terminie do 7 dni przed Imprezą. Informacja przekazana po tym terminie może nie być uwzględniona przez Organizatora.

§ 7.Reklamacje

 1. Ewentualne roszczenia Uczestników w stosunku do Organizatora należy zgłosić w formie pisemnej listem poleconym w ciągu 7 dni od daty zakończenia Imprezy. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje Uczestnika wynikłe z realizacji umowy nie upoważniają Uczestnika do opóźnienia przekazania  należności w całości lub w części. 
 3. Wszelkie reklamacje Uczestników Imprezy wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Fresh Market 2020 jest KJOW Sp. z o.o.  
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Imprezie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  1. ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§ 9.​ Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy Imprezy mają możliwość bezpłatnego skorzystania z parkingu Hotelu Mazurkas na czas trwania Imprezy. Po wjeździe na teren parkingu należy pobrać kartę  przy bramce wjazdowej. Przed opuszczeniem parkingu kartę należy skasować w recepcji hotelowej.  Bezpłatne parkowanie obowiązuje  od godziny 5:00 01.10.2020 do godziny 21:00 01.10.2019. Za samochody pozostawione na parkingu hotelowym poza określonymi w regulaminie godzinami, właściciele są zobowiązani samodzielnie zapłacić.
 2. Organizator nie dokonuje rezerwacji noclegu i nie ponosi kosztów z nią związanych. Uczestnicy Imprezy mogą samodzielnie dokonać rezerwacji w Hotelu Mazurkas.
 3. Koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu Fresh Market, organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z terenu Imprezy, przez służby porządkowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Imprezy. W przypadku, gdy Impreza nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Imprezie.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrobionych podczas Imprezy, w celu promowania kolejnych edycji.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy. 

 

 

Partnerzy
Poland Fruit