Dni: 121

Regulamin Wystawy

 

Regulamin Wystawy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem  Wystawy”) obowiązują wszystkich uczestników wystawy organizowanej przez KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 05-803, ul. Marii 17/25, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000321131 zwaną dalej „Organizatorem”.

1.2. Przesłanie Organizatorowi przez Wystawcę czytelnie podpisanego przez upoważnione osoby oraz prawidłowo  uzupełnionego Formularza Zamówienia  Fresh Market 2022(w formie elektronicznej e-mail) i zwrotne potwierdzenie odbioru przez Organizatora stanowi zawarcie prawnie wiążącej Umowy Wynajmu Stoiska i zobowiązuje Wystawcę do zapłacenia Organizatorowi wszelkich należności określonych Umową Wynajmu Stoiska.

1.3. Postanowienia niniejszego regulaminu są integralną częścią formularza Zamówienia Fresh Market 2022 (zwanego dalej „Formularzem”). Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do Umowy Wynajmu Stoiska.

2. Warunki udziału w wystawie

2.1. Wystawcą (dalej zwanym „Wystawcą”) może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną, która na podstawie Umowy Wynajmu Stoiska prezentuje na wystawie ofertę handlową zaakceptowaną przez Organizatora i zgodną z zakresem tematycznym wystawy.

2.2. Zawarcie prawnie wiążącej Umowy Wynajmu Stoiska pomiędzy Organizatorem a Wystawcą następuje z chwilą przesłania Organizatorowi przez Wystawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), czytelnie wypełnionego i podpisanego Formularza Zamówienia Fresh Market  2022 przez upoważnione osoby, i potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, które następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia na wskazany adres Organizatora prawidłowo uzupełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby w imieniu Wystawcy i opieczętowanego Zgłoszenia oraz wpłaty należności określonej w Zgłoszeniu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.

2.3. Zawarcie umowy pomiędzy Wystawcą a Organizatorem, zobowiązuje Wystawcę do:
a) dokonania wszelkich płatności z tytułu zawartych umów zgodnie z ich postanowieniami i w terminach określonych w umowie;
b) dostarczenia drogą e-mail na wskazany adres Organizatora wszelkich dokumentów związanych z uczestnictwem w wystawie wymaganych przez Organizatora.

2.4. W przypadku dostarczenia Organizatorowi Zgłoszenia po upływie wyznaczonego na Zgłoszeniu terminu oraz w przypadkach szczególnie uzasadnionych, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia zobowiązując się jednocześnie do pisemnego powiadomienia o tym Wystawcy w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty odebrania Zgłoszenia.

2.5. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora, Wystawcy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot. Wystawcy nie przysługują natomiast inne roszczenia z tytułu wskazanego wyżej oświadczenia Organizatora.

2.6. Minimalna zamówiona powierzchnia wystawiennicza wynosi:
• 6 m² dla stoiska szeregowego
• 6 m² dla stoiska narożnego (otwarte z 2 stron)
• 6 m² dla stoiska niezabudowanego

3. Warunki i terminy płatności

3.1. Wysokość opłat za udział w wystawie ustala każdorazowo Organizator. Należności określone umową stanowią wynagrodzenie Organizatora z tytułu przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia wystawy.

3.2. Wraz z zawarciem Umowy Wynajmu Stoiska, Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora pełną opłatę za powierzchnię  wystawienniczą  w terminie określonym  na wystawionej przez Organizatora fakturze VAT.

3.3.  Faktury VAT wystawiane są w walucie, w której wyrażane są ceny.

3.4. W przypadku zmian w złożonym Zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 2.2. dokonanych nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia wystawy, należy uregulować ewentualną dodatkową kwotę w terminie określonym fakturą.

3.5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Wystawca zapłaci odsetki w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty określonej fakturą VAT, lecz nie więcej niż 30% całości świadczeń określonych w Zgłoszeniu.

3.6. Warunkiem udostępnienia powierzchni wystawienniczej oraz wszelkich świadczeń dodatkowych określonych w nadesłanych formularzach jest wpłata wszystkich opłat związanych z uczestnictwem Wystawcy w wystawie. W przypadku nieuregulowania należności lub braku stosownych potwierdzeń wpłat, Organizator jest uprawniony do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania umów oraz odmowy wstępu Wystawcy na teren wystawy.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w wystawie

4.1. Wystawca ma prawo zrezygnować z udziału w wystawie pod warunkiem pisemnego, pod rygorem nieważności, zawiadomienia Organizatora nie później niż na 60 dni przed datą rozpoczęcia wystawy. W takim przypadku Organizator ma prawo do pobrania  50% opłat wynikających z Formularza Zamówienia Fresh Market 2022. Za datę  złożenia pisma uznaje się datę dostarczenia pisma drogą elektroniczną  na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora.

4.2. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w wystawie w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia wystawy, Wystawcy nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconych kwot oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z jego zgłoszeniem, a następnie rezygnacją ze zgłoszenia.

4.3. Za rezygnację z udziału w wystawie uważa się również nie zgłoszenie się Wystawcy w dniu rozpoczęcia wystawy. Nie zwalnia to Wystawcy z obowiązku zapłaty wszystkich opłat w pełnej wysokości.

5. Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej oraz stoiska

5.1. W przypadku zamówienia przez Wystawcę powierzchni zabudowanej, Organizator zapewnia wykonanie standardowego stoiska z wyposażeniem opisanym szczegółowo w Formularzu Zamówienia Fresh Market 2022 oraz na stronie www.freshmarket.com.pl

5.2. Generalnym wykonawcą zabudowy stoisk jest firma XXXXXXXXXXXXXXX.

5.3. Wystawca, który zamówił powierzchnię wystawienniczą , zabudowaną i niezabudowaną oraz zlecił wykonanie zabudowy stoiska Organizatorowi zobowiązuje się:
a) urządzić i przygotować stoisko do ekspozycji w terminie 22.09.2022 do godz. 8:30
b) zwrócić w stanie pierwotnym stoisko, a w razie uszkodzeń pokryć 100% kosztów naprawy lub ponownego zakupu zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez Organizatora.
c) przygotować  stoisko niezabudowane  w dniu 22.09.2022 od godz. 6:00 do godz. 8:00
d) ukończyć demontaż stoiska niezabudowanego w dniu 22.09.2022 do godz. 20:00

5.4. Wystawca zlecający wykonanie stoiska podmiotowi trzeciemu innemu niż wskazany przez Organizatora ma obowiązek:
a) zgłosić na piśmie do Organizatora następujące dane: nazwę, dane teleadresowe oraz NIP firmy, która będzie wykonywała zabudowę stoiska oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za wykonanie zabudowy (FORMULARZ  A – Zgłoszenie Zewnętrznego Wykonawcy Zabudowy Stoiska stanowiący załącznik do Formularza Zamówienia  Fresh Market 2022);
b) uzgodnić z Organizatorem i przedstawić mu do zatwierdzenia najpóźniej na 20 dni przed dniem rozpoczęcia wystawy projekty: zabudowy wynajętej powierzchni, instalacji elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody na zabudowę oraz odmowę wstępu na teren wystawy podmiotowi świadczącemu usługi zabudowy, który nie dopełni wymienionych w niniejszym punkcie zobowiązań lub zgłoszony projekt będzie naruszał postanowienia Regulaminu Wystawy  lub Regulaminu Centrum Konferencyjnego Mazurkas;
c) złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy oraz instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wykonawcy, któremu zlecił wykonanie usługi zabudowy jak za działania i zaniechania własne, w tym za przestrzeganie przez tego wykonawcę przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na terenie wystawy oraz za wyrządzone przez niego szkody. W przypadku stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie, Organizator jest uprawniony do zażądania zaprzestania naruszeń, a jeżeli nie zostaną one zaniechane – do rozwiązania umowy lub umów bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz odmowy wstępu Wystawcy na teren wystawy.

5.6. Demontaż ekspozycji oraz usuwanie eksponatów w czasie trwania wystawy  jest zabronione.

5.7. Wystawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich pozostałości po budowie i demontażu  bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych i demontażowych oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu, najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni, Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy.

5.8. Wystawca samodzielnie wybiera lokalizację stoiska wystawienniczego.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji przydzielonej powierzchni wystawienniczej ze względów projektowo-technicznych i organizacyjnych. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od Organizatora.

6. Współwystawcy

6.1. Za Współwystawcę uznaje się podmiot nie wynajmujący bezpośrednio od Organizatora autonomicznej powierzchni, ale obecny fizycznie na stoisku Wystawcy i prezentujący swoje produkty lub usługi.

6.2. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia Współwystawców korzystając z Formularza B – Zgłoszenie Współwystawcy stanowiącego załącznik do Formularza Zamówienia Fresh Market 2022.

6.3. Współwystawcy przysługują prawa Wystawcy oraz jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Wystawy, a za jego działania i zaniechania Wystawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

6.4. Wystawca nie jest uprawniony do dalszego podnajmu stoiska lub przekazywania go w jakiejkolwiek formie innym podmiotom bez pisemnej zgody Organizatora.

7. Eksponaty

7.1. Wystawca ma obowiązek wyraźnego oznakowania własnych rzeczy ruchomych znajdujących się na terenie wynajmowanej powierzchni (dalej zwanych „eksponatami”).

7.2. Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych oraz utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności po terenie wystawy.

7.3. Zabrania się wieszania lub przyklejania do ścian wewnątrz Centrum Konferencyjnego Mazurkas jakichkolwiek eksponatów lub innych elementów wyposażenia stoiska i reklamy bez uprzedniej pisemnej zgody organizatora wystawy.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe, jak również wymagających specjalnie określonych warunków.

7.5. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych warunków technicznych lub zabezpieczeń może odbyć się tylko po ich zgłoszeniu  oraz uzyskaniu pisemnego zezwolenia Organizatora.

7.6. Za eksponaty, a w szczególności za wyrządzone przez nie szkody, ich właściwe zabezpieczenie (także po zakończeniu czasu trwania wystawy), a także za spełnianie przez nie wszelkich wymaganych przepisami norm i posiadanie stosownych certyfikatów i atestów jest odpowiedzialny wyłącznie Wystawca.

8. Organizacja wystawy i przepisy porządkowe

8.1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów budowlanych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie wystawy.

8.2. Terminy i godziny otwarcia wystawy, a także okresy montażu i demontażu stoisk oraz godziny otwarcia Wystawy  określają „Ważne daty i terminy” na stronie  www.freshmarket.com.pl

8.3. W godzinach otwarcia wystawy stoiska powinny być dostępne dla uczestników Fresh Market. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

8.4. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) oraz sprzedaż detaliczna niezgodna z zakresem tematycznym wystawy. Na żądanie Organizatora, Wystawca zobowiązany jest zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator zleca usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonuje zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko Wystawcy.

8.5. W sytuacjach umotywowanych zdarzeniami losowymi, za zgodą Organizatora, po uiszczeniu opłaty dodatkowej za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia dnia montażowego oraz po opłaceniu na ten czas indywidualnej ochrony stoiska dopuszcza się przedłużenie montażu.

8.6. W czasie trwania wystawy Wystawca oraz jego przedstawiciele zobowiązani są do noszenia identyfikatorów otrzymanych od Organizatora.

8.7. Wystawca nie ma prawa do wprowadzania na teren wystawy osób które nie dokonały płatności.

8.8. Sprzątanie stoisk powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu wystawy.

8.9. Mienie pozostawione przez Wystawcę na terenie wystawy uważa się za porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.

9. Bezpieczeństwo – ubezpieczenie

9.1. Organizator zapewnia ochronę obiektu w czasie trwania wystawy.

9.2. Wystawcy są zobowiązani dokonać ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny rachunek.

9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wystawcom oraz podmiotom wykonującym prace zlecone im przez Wystawców powstałe w obiektach i na terenie wystawy przed, po i w czasie trwania wystawy chyba, że zostały umyślnie zawinione przez Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku włamania bądź kradzieży, działania siły wyższej (uderzenia pioruna, wichury, zalania wodą, pożaru lub eksplozji) oraz niezależnej od Organizatora przerwy w dostawie wody, prądu oraz innych usług dodatkowych zawartych w Formularzu Zamówienia Usług  Reklamowych Fresh Market 2022.

9.4. W razie zaistnienia szkody, Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi  lub Ochronie .

9.5. Wystawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w wystawie. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Organizatorowi przed, w trakcie oraz bezpośrednio po zakończeniu wystawy.
 
10. Foldery, reklama, imprezy towarzyszące

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy redakcyjne i pominięcia w Folderze.

10.2. Podczas trwania wystawy prezentacje, działania reklamowe, promocje, konkursy mogą odbywać się zgodnie z przepisami prawa oraz za uprzednią pisemną zgodą Organizatora, przy czym nie mogą one w jakikolwiek sposób przeszkadzać innym Wystawcom ani zakłócać ogólnego porządku wystawy.

10.3. Bez zgody Wystawcy, zabrania się filmowania i fotografowania eksponatów prezentowanych na jego stoisku.

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo, a Wystawca wyraża na to zgodę do fotografowania i filmowania stoisk oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów promocyjnych, bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców i osób trzecich.

10.5. W przypadku odtwarzania muzyki lub innych materiałów audiowizualnych, Wystawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności z tytułu praw autorskich oraz publicznego odtwarzania zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tego tytułu. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia z własnych środków wszystkich praw autorów w związku z wykorzystaniem obiektów własności intelektualnej w ramach uczestnictwa w wystawie (wynalazki, wzory przemysłowe, prawa autorskie do odtwarzanej publicznie muzyki lub materiałów audiowizualnych). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tego tytułu.

10.6. Wszelka reklama poza stoiskiem Wystawcy może odbywać się tylko za pisemną zgodą Organizatora oraz po wniesieniu odpowiedniej opłaty z tego tytułu. Wszelkie reklamy umieszczone bez zgody Organizatorów będą usuwane na koszt Wystawcy.

11. Reklamacje i roszczenia

11.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z udziałem w wystawie powinny być zgłaszane bezpośrednio do Organizatora w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej do końca dnia trwania wystawy. Po upływie tego terminu żadne reklamacje i roszczenia nie będą rozpatrywane.

11.2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora.

11.3. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.

11.4. Wszelkie dodatkowe ustalenia pomiędzy Organizatorem a Wystawcą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają również zastosowanie wobec podmiotów wykonujących czynności na podstawie umów zawartych z Wystawcami, w tym też wykonujących na ich rzecz usługi zabudowy.

12.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, tj. takich, nad którymi żadna ze Stron nie jest w stanie zapanować, w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, akty władzy ustawodawczej, wykonawczej, decyzje administracyjne.

12.3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo zmiany terminu odbywania wystawy. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej.

12.4. W przypadku odwołania wystawy z winy Organizatora, Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek oraz odszkodowania.

12.5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub dodatkowych przepisów regulowanych stosownym aneksem do umowy lub umów.

12.6. Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską i angielską, obowiązuje wersja polska.

12.7. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Wystawie organizowanej  przez KJOW  Sp. z o.o. i realizacji usług zleconych przez uczestników wystawy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

12.8. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Partnerzy
Poland Fruit